Privaatsus

Üldsätted

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid.

Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Zpeks OÜ (edaspidi Andmetöötleja). Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance'ile.

Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt veebisaidi ja e-posti vahendusel.

Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Klientide isikuandmete töötlemine

Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi

 • telefoninumber

 • e-posti aadress

 • kohaletoimetamise aadress

 • arvelduskonto number

 • maksekaardi detailid

 • tellitud prillide retseptiandmed

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

 • a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

 • b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

 • c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

 • f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

 • Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

 • Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine, e-poe teenuste toimimise tagamine, kliendihaldus ja garantii. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat. (Prillidele antud garantiiperioodil (6 kuud) ja seadusega ettenähtud kaebuste esitamise perioodil (2 aastat) peame säilitama prillide retseptiandmeid, et meil oleks võimalik teenindada ostjate kaebusi.)

 • Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele. (Seadus nõuab raamatupidamisdokumentide säilitamist 7 aastaks. Nii kaua peame alles hoidma kõik müügiarved, aga need arved ei sisalda teie prillide retseptiandmeid.)

 • Töötlemise eesmärk – turundus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt teie sooviavaldusele. (Teil on ostu ajal võimalik valida, kas teie kontaktandmed säilitatakse turunduse eesmärgil. Samuti on teil võimalik igal ajal paluda oma kontaktandmed sellest loetelust kustutada. Niisiis hoitakse teie andmeid selles loetelus nii kaua, kui te ise lubate.)

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance'ile.

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@zpeks.com.

Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Küpsiste kasutamine

Küpsiseid kasutatakse kasutajate sammude meelespidamiseks ja kasutajate identifitseerimiseks.

See veebisait vajab küpsiseid ja seda ei saa kasutada, lubamata küpsiseid.

Veebisait kasutab sessiooni- ja püsiküpsiseid, mis on pärit veebisaidilt või kolmandatelt osapooltelt nagu Google ja Facebook.

Küpsiseid ei kasutata muul eesmärgil peale ülalmainitu.

Kasutaja võib loobuda oma nõusolekust lubada küpsiseid, kustutades küpsised veebisirvijast ja hoidudes külastamast veebisaiti.

Lõppsätted

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest veebisaidi zpeks.com kaudu.

Use of Cookies

Cookies are being used to remember users' actions and to identify users.

Cookies are essential for the website. You cannot use this website if you disallow cookies.

Both session and permanent cookies are used. All cookies are controlled and installed by the website. No third-party cookies are used.

No cookies will be used for any purpose other than stated.

Users can withdraw their consent to using cookies by deleting the cookies from their browser and not visiting the website.

Direct marketing and processing of personal data

ZPEKS uses the personal data entered by the purchaser (including name, phone number, address, e-mailemail address, and prescription details) only for processing the order and sending goods to the purchaser. ZPEKS shares personal data with the transport service shipping company in order to deliver the glasses. ZPEKS does not share personal data to with anyone else.

ZPEKS may send newsletters and offers to the purchaser's email address. The purchaser may opt out of offers and newsletters sent to their email address at any time by letting ZPEKS know via email or by following the instructions in an email containing an offer.

Использование файлов cookie

Файлы cookie используются для запоминания действий пользователей и идентификации пользователей.

Файлы cookie необходимы для веб-сайта. Вы не можете использовать этот веб-сайт, если запретить запрет куки-файлов.

Используются как сеансовые, так и постоянные файлы cookie. Все файлы cookie контролируются и устанавливаются на веб-сайте. Никакие сторонние файлы cookie не используются.

Никакие файлы cookie не будут использоваться для других целей, кроме указанных.

Пользователи могут отозвать свое согласие на использование файлов cookie, удалив файлы cookie из своего браузера и не посещая веб-сайт.

Прямой маркетинг и обработка персональных данных

ZPEKS использует персональные данные, введенные покупателем (включая имя, номер телефона, адрес, адрес электронной почты и данные рецепта) только для обработки заказа и отправки товара покупателю. ZPEKS передает персональные данные транспортной компании, оказывающей услуги по доставке товаров. ZPEKS не передает личные данные другим пользователям.

ZPEKS может отправлять информационные бюллетени и предложения на электронный адрес электронной почты покупателя. Покупатель может в любое время отказаться от предложений и информационных бюллетеней, отправленных на адрес эл.почты, уведомив ZPEKS по эл.почте или следуя инструкциям в письме, содержащем предложение.

Prillid Kontakt Teised meist Rahatagastusgarantii